Giới thiệu
Nghiên cứu, tiếp nhận, kết nối và chuyển giao những cơ hội, tinh hoa tri thức, kỹ năng quản trị, dịch vụ kỹ thuật về khoa học công nghệ hiện đại..
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2 – là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập năm..
Thể hiện sự thận trọng và nghiêm túc thông qua một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, chiến lược phát triển với những dịch vụ và..
Chức năng nhiệm vụ (Theo Quyết định số 690/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
Logo của chúng tôi được cách điệu từ Logo cũ, lấy ý tưởng từ ngôi nhà chất lượng vì hoạt động được định hướng đầu tiên và cốt lõi của SMEDEC 2..
Tại SMEDEC 2, giá trị cốt lõi là nền tảng đầu tiên (FIRST) để hình thành văn hóa và bản sắc riêng.
Video clip