• Hoạt động của chương trình được xây dựng dựa trên kế hoạch theo nhu cầu doanh nghiêp;
  • Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn;
  • Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ chuyển gia thiết bị công nghệ.

 

                 

Tin liên quan