Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ (Theo Quyết định số 690/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

A. Chức năng
 

1. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (sau đây gọi tắt là Trung tâm SMEDEC 2) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

2. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 có tên giao dịch Quốc tế là Small and Medium Enterprises Development Support Center 2 (viết tắt là SMEDEC 2).

3. Trung tâm SMEDEC 2 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm SMEDEC 2 có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 
B. Nhiệm vụ và quyền hạn
 

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm SMEDEC 2.

2. Đề xuất chủ trì hoặc phối hợp tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, qui chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản qui phạm pháp luật.

3. Nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách, xây dựng dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đề xuất, tham gia xây dựng và góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khoa học và công nghệ, các thông tin khác có liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.

5. Tổ chức liên doanh, liên kết, thực hiện đấu thầu, ký kết hợp đồng triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật; Xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm SMEDEC 2 và phân công của Tổng cục trưởng.

7. Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Cung ứng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

9. Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp chuẩn tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

10. Xác nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi được chỉ định theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.

12. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư; thành lập tổ hoặc nhóm để quy tụ các thành viên tạo mạng lưới doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào trong khuôn khổ các chương trình, dự án mà Trung tâm SMEDEC 2 trực tiếp triển khai tại các nước thuộc khu vực châu Á để tìm hiểu, giao lưu, nghiên cứu, học hỏi theo quy định của pháp luật.

13. Đầu tư mở rộng phát triển các hoạt động của Trung tâm SMEDEC 2 cho một số chương trình, dự án ngoài nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trên cơ sở vay vốn, huy động vốn của các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận hợp đồng về quyền lợi, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài chính, tài sản và tài liệu của Trung tâm SMEDEC 2 theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip