Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã

Dự án Chuỗi giá trị và thương hiệu:

- Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho các Hợp tác xã.
Thời gian thực hiện dự án: 2010 - 2011
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: các hợp tác xã nông nghiệp

Đơn vị tổ chức thực hiện: Socencoop - SMEDEC 2
Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á (TAF - The Asia Foundation).
 
 
 
 
 
Create Your Success.