Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng

 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2016
 
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Đơn vị hỗ trợ: Tập đoàn Hỗ trợ Doanh nghiệp Hàn quốc (SBC)

 

Create Your Success.