Phát triển bền vững

Dự án 2015


Tiếp theo thành công của Hội thảo: "Xây dựng xã hội tái chế thân thiện với Môi trường" được tổ chức vào năm 2014 thuộc khuôn khổ của APO COE GP, Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với TGPF tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển khu công nghệ và ươm tạo phục hồi tài nguyên" tại TP. Hồ Chí Minh

Dự án


Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về quản lý và ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn cải thiện kỹ thuật công nghệ tái chế.

Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác công-tư cho quản lý rủi ro thiên tai và Khả năng phục hồi của cộng đồng tại Việt Nam - Giai đoạn III


Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về quản lý và ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực đổi mới thông qua chẩn đoán doanh nghiệp


Tư vấn cải tiến đổi mới cho 20 doanh nghiệp (Việt Nam và Hàn Quốc).

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”


Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation” dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam
Create Your Success.