Kỹ thuật công nghệ & thiết bị

Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng


Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng từ Tập đoàn hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (SBC)
Create Your Success.