Dự án cấp tỉnh

Dự án năng suất của các địa phương thuộc chương trình quốc gia


Các nội dung thuộc Dự án 9 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – Nâng cao Năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương
Create Your Success.