Dự án cấp nhà nước

Chương trình cấp Quốc gia: Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng”


Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Create Your Success.