Dự án cấp Bộ

Dự án triển khai ISO 9000 Trong Quản lý hành chính


Trung tâm SMEDEC 2 vinh dự là đơn vị được chỉ định tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các cơ quản lý Nhà nước cấp Bộ và các tỉnh,...

Triển khai Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)


Triển khai áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện - TQM (Total Quality Management)
Create Your Success.