Dự án

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”


Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation” dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam

Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã


Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho các Hợp tác xã

Dự án triển khai ISO 9000 Trong Quản lý hành chính


Trung tâm SMEDEC 2 vinh dự là đơn vị được chỉ định tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các cơ quản lý Nhà nước cấp Bộ và các tỉnh,...

Chương trình cấp Quốc gia: Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng”


Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)


Triển khai áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện - TQM (Total Quality Management)

Dự án năng suất của các địa phương thuộc chương trình quốc gia


Các nội dung thuộc Dự án 9 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – Nâng cao Năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương
Create Your Success.