Xúc tiến thương mại và đầu tư        
                                                                                                                             
 

- Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư;
 
- Thành lập tổ hoặc nhóm để quy tụ các thành viên (tạo mạng lưới doanh nghiệp) nhằm mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
-Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  
-Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào
  
-Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn  kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 

 
 
Trên cơ sở hoạt động Xúc tiên thương mại và đầu tư, SMEDEC 2 cùng với Báo Công thương, Trung tâm ITPC, Lotte Mart đồng sáng lập chương trình Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
 
            
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                                  
 
Điều 1: Tên gọi.
 
- Tên gọi tiếng Việt:
Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.
- Tên gọi tiếng Anh:
Vietnam – Korea Trade and Investment Connecting Program.
- Tên gọi tắt: VKCONNECT.
Điều 2: Mục tiêu:

Chương trình VKCONNECT là một hoạt động hợp tác công tư tự nguyện trong công tác hỗ trợ xúc tiến, truyền thông và nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm mục tiêu đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

 

 

 

Dự án tiêu biểu
Create Your Success.