Chương trình VK Connect

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.


Chương trình VKCONNECT là một hoạt động hợp tác công tư tự nguyện trong công tác hỗ trợ xúc tiến, truyền thông và nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm mục tiêu đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Create Your Success.