Chương trình 712

Chương trình nâng cao năng suất chất lượng quốc gia


Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã được Bộ Khoa học – Công nghệ tham mưu, soạn thảo và Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt ngày 21 tháng 5 năm 2010 tại Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg

SMEDEC 2 chủ trì thực hiện Chương trình Năng suất quốc gia 2013 - 2014


Năm 2013-2014, SMEDEC 2 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN) phân công chủ trì thực hiện tại phía Nam các nhiệm vụ thuộc Dự án cấp nhà nước “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia 712 về Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp đến năm 2020. Các nhiệm vụ đã được nghiệm thu.
Create Your Success.