ISO và IAF vừa ra thông báo chung chỉ còn đúng 1 năm nữa là tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 hết hiệu lực

ISO và IAF vừa ra thông báo chung chỉ còn đúng 1 năm nữa là tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 hết hiệu lực

ISO và IAF vừa ra thông báo chung nhân sự kiện chỉ còn đúng 1 năm nữa là tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 hết hiệu lực. Trong thông báo, hai tổ chức nhấn mạnh chỉ còn đúng một năm nữa, tức là từ ngày 15/09/2018, tất cả các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường phải được hoàn tất việc chuyển đổi sang phiên bản 2015. 

Đây là hai tiêu chuẩn hàng đầu của tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), mang lại lợi ích to lớn cho các tổ chức trong suốt 30 năm qua và hiện nay đã có hơn 1,3 triệu giấy chứng nhận đã được ban hành toàn cầu. 

Phiên bản mới 2015 của cả hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 đều là những bước tiến lớn rất logic so với các phiên bản trước đây, đáp ứng yêu cầu cả hiện tại và tương lai của các tổ chức. 

ISO 9001:2015 nhấn mạnh sự can dự của lãnh đạo vào hệ thống quản lý chất lượng, đưa vào nội dung tư duy dựa trên rủi ro và gắn chính sách, mục tiêu chất lượng vào các chiến lược của tổ chức. Trong khi những thay đổi chính trong ISO 14001:2015 tập trung vào những vấn đề cốt lõi là bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả hoạt động môi trường, tư duy về vòng đời sản phẩm và vai trò của lãnh đạo.

Thông báo nhấn mạnh rằng việc không hoàn thành việc chứng nhận chuyển đổi trong thời hạn đồng nghĩa với việc các giấy chứng nhận sẽ không còn hiệu lực. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp sản phẩm ra thị trường. 

Xem toàn văn thông báo dưới đây

Video clip