Hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN tạo nền tảng nâng cao chất lượng hàng hóa

Hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN tạo nền tảng nâng cao chất lượng hàng hóa

Tính đến nay, tổng số TCVN được xây dựng trong Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng là 8.341 TCVN, tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60% vào năm 2020.

Với mục tiêu phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường, tại Dự án 1 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, những năm qua, Bộ KH&CN đã phối hợp cùng với các bộ, ngành xây dựng hàng nghìn TCVN, QCVN, qua đó đã tạo dựng, củng cố thêm cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, tạo nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp (DN) khẳng định vị thế, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, vươn ra biển lớn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống TCVN, QCVN giúp cho hàng hóa của Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành đã tổ chức xây dựng, công bố 4.485 TCVN (trong đó, Bộ KH&CN xây dựng 2.632 TCVN, các Bộ, ngành khác xây dựng 1.853 TCVN); khoảng 2.905 TCVN (65%) hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với TCQT/TCKV đạt trên 45%. Giai đoạn 2016-2020, ước tính đến hết năm 2020, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành xây dựng, công bố 3.859 TCVN (trong đó, Bộ KH&CN xây dựng 2.360 TCVN; các Bộ ngành khác xây dựng 1.499 TCVN); khoảng 2.073TCVN (88%) hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với TCQT/TCKV đạt 60%. Tổng số TCVN được xây dựng trong cả Chương trình là 8.341 TCVN, tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60% vào năm 2020.

Bộ KH&CN đã chủ động, phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng, soát xét các TCVN về nông nghiệp hữu cơ; cụ thể: soát xét TCVN 11041:2015, xây dựng mới các TCVN về trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và 04 TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (tôm hữu cơ, gạo hữu cơ, chè hữu cơ, sữa hữu cơ...) công bố năm 2018-2019. Bộ KH&CN cũng đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xác định lộ trình để ưu tiên tập trung xây dựng một số TCVN trong một số lĩnh vực chủ lực, chiến lược như: Đô thị thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, an ninh thông tin, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, xử lý chất thải, an toàn thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo…

Công tác xây dựng TCVN đã nhận được sự tham gia tích cực của các Hiệp hội, doanh nghiệp như: Hiệp hội đồng quốc tế, Hiệp hội thực phẩm Châu Âu, Tập đoàn Than, công ty Bluscoop, Công ty than Đông Bắc, Tập đoàn Ptrolimex, Công ty Thép PoscoVSS…

Về xây dựng quy QCVN, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức xây dựng các QCVN phục vụ yêu cầu quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Đến nay 14 Bộ đã xây dựng được 780 QCVN, 58 QCĐP đã được UBND cấp tỉnh ban hành.

Hệ thống QCVN đã trở thành công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường... Các QCVN quản lý SPHH nhóm 2 của các Bộ quản lý chuyên ngành đã có những thay đổi rõ nét theo hướng thông thoáng (hậu kiểm cho những đối tượng SPHH không yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt) nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, loại bỏ rào cản kỹ thuật không cần thiết.

Trước đó, thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ KH&CN đã ban hành “Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2020” (Quyết định số 3257/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2014), cụ thể hoá đến các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật/nhóm sản phẩm/sản phẩm/đối tượng làm căn cứ cho việc xây dựng các TCVN phục vụ chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển các lĩnh vực chuyên ngành nói tiêng; đáp ứng yêu cầu hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Quy hoạch TCVN đến 2020 làm căn cứ để các Bộ, ngành xem xét, đề xuất dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN hằng năm, đồng thời giúp cho các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để phối hợp, tránh xây dựng TCVN trùng lặp.

Đồng thời ban hành “Quy hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015” (Quyết định 1193/QĐ-BKHCN) cùng tài liệu về phương pháp luận xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được biên soạn gửi các Bộ ngành làm cơ sở hướng dẫn, định hướng công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành kinh tế- kỹ thuật.

Nguồn: tcvn.gov.vn

 

Video clip