Áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001: Nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước

Áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001: Nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước

Hôm nay (8/4) tại Bộ KH&CN sẽ diễn ra Hội nghị sơ kết Việc triển khai quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020

Hội nghị sẽ báo cáo sơ kết tình hình triển khai quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trước yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, nước ta đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm tìm giải pháp từng bước, đồng bộ cho việc cải cách, xây dựng một bộ máy hành chính có năng lực và hiệu quả.

Hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh, việc sử dụng công cụ quản lý thích hợp, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong các mô hình quản lý có thể đưa vào áp dụng trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 là một lựa chọn thích hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua thời gian triển khai, có thể khẳng định việc ứng dụng HTQLCL trong hoạt động quản lý nhà nước là cần thiết, có hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh, việc sử dụng công cụ quản lý thích hợp, có ý nghĩa rất quan trọng (ảnh minh họa).

Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước một cách có hiệu lực, hiệu quả là một trong những biện pháp thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể như giúp tìm ra biện pháp cải cách thủ tục hành chính: HTQLCL yêu cầu cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân/tổ chức phải công khai các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu mà người dân phải nộp; nêu rõ quy trình xử lý công việc, kết quả xử lý cuối cùng, thời gian hoàn thành, từ đó có thể đưa ra biện pháp giúp đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” hiệu quả hơn: HTQLCL giúp thấy rõ trong hoạt động của nội bộ cơ quan khi giải quyết công việc, các khâu trong phòng, ban phải kết nối với nhau một cách hợp lý, từ đó có thể thấy rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để liên tục cải tiến các quy trình xử lý công việc cho phù hợp, phục vụ người dân/tổ chức tốt hơn.

Thúc đẩy việc nâng cao và hoàn thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng tốt hơn yêu cầu vị trí công tác.

Ngoài ra điều kiện để người dân cùng giám sát cán bộ, công chức, giám sát các thủ tục hành chính có được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hay không, từ đó kiến nghị sửa đổi, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguồn: VietQ

Video clip