Tìm kiếm theo từ khóa
Thư ký tài liệu HTQLCL

Thư ký tài liệu HTQLCL

+Hiểu đúng vai trò của Thư ký tài liệu trong HTQLCL,

+Những việc màThư ký tài liệu phải quan tâm để góp phần đảm bảo hiệu quả, hiệu lực HTQLCL mà doanh nghiệp đã và đang xây dựng, duy trì,

+Đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện vai trò Thư ký tài liệu.