Tìm kiếm theo từ khóa
Kỹ năng quản lý mâu thuẫn, xung đột

Kỹ năng quản lý mâu thuẫn, xung đột

Xác định tầm quan trọng và 3 yếu tố của hợp tác nơi làm việc

Ngăn ngừa và hạn chế mâu thuẫn

Tiến hành các bước xử lý mâu thuẫn giữa cấp dưới

Áp dụng các chiến lược thương lượng để giải quyết  thành công mâu thuẫn của bản thân

Nêu lên một số biện pháp đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh