Tìm kiếm theo từ khóa
Kỹ năng mềm dành cho quản lý cấp trung

Kỹ năng mềm dành cho quản lý cấp trung

Nhận thức vvai trò ca ngưi giám sát, quản lý. Thế nào là người giám sát chuyên nghiệp?

Xây dng mi quan hvà môi trưng làm vic có hiu quả.

Cách giao vic, hưng dẫn công vic cho nhân viên.

Định dng nhân vn và cách xử lý từng “dạng” cho hiu qu.