Tìm kiếm theo từ khóa
Khóa đào tạo cơ bản ĐGNB ISO 9001

Khóa đào tạo cơ bản ĐGNB ISO 9001

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý CL,
Tiếp cận những phương thức quản lý chất lượng,
Hiểu đúng bản chất và trình tự các bước triển khai áp dụng, soạn thảo tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp,
Phương pháp đánh giá hiệu lực và hiệu quả HTQLCL theo ISO 9001:2015, các biện pháp khắc phục, hành động khắc phục sau đánh giá,
Đủ điều kiện trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.