Tìm kiếm theo từ khóa
Khóa đào tạo cơ bản ĐGNB ISO 22001

Khóa đào tạo cơ bản ĐGNB ISO 22001

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ATTP,
Tiếp cận những phương thức quản lý về ATTP,
Hiểu đúng bản chất và trình tự các bước triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tại doanh nghiệp,
Phương pháp đánh giá hiệu lực và hiệu quả HTQL ATTP theo ISO 22000:2005, các biện pháp khắc phục, hành động khắc phục sau đánh giá,
Đủ điều kiện trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005.