Tìm kiếm theo từ khóa
HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000

Mọi hoạt động trong tổ chức/doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro làm cho không chắc chắn đạt được mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp. Do vậy tổ chức/doanh nghiệp cần phải quản lý rủi ro (Risk Management) bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thực hiện các biện pháp xử lý để loại trừ hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực đối với tổ chức/doanh nghiệp. 

Cuốn sách “Quản lý rủi ro theo ISO 31000” là sản phẩm của Nhiệm vụ “Phát triển mạng lưới về chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng”, được biên tập trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Cuốn sách này đem tới cho độc giả nhận thức chung về rủi ro và quản lý rủi ro, các phương pháp, kỹ thuật và biện pháp nhằm loại trừ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất tác động đối với tổ chức/doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cuốn sách giới thiệu về hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 và kết quả áp dụng điển hình trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng. 

Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo hữu ích cho các bạn đọc, các tổ chức/doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu các hệ thống và công cụ về quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ trong công cuộc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

http://smedec.com/upload/baiviet/6-4306.pdf