Tìm kiếm theo từ khóa
DUY TRÌ HIỆU SUẤT THIẾT BỊ TỔNG THÊ - TPM

DUY TRÌ HIỆU SUẤT THIẾT BỊ TỔNG THÊ - TPM

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM (Total Productive Maintenance) là phương pháp quản lý hướng tới sự đổi mới trong hoạt động bảo dưỡng với sự tham gia của mọi người trong doanh nghiệp.
 

TPM bảo đảm hiệu quả thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc an toàn.

TPM là một chương trình, hoạt động với tầm nhìn chiến lược dài hạn và liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực trong vài năm của doanh nghiệp để thực hiện thành công và duy trì bền vững.
 

Cuốn sách “Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)” là ấn phẩm thuộc chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
 

Trong cuốn sách này, bên cạnh những thông tin khái quát, nội dung cơ bản về TPM như nhận biết các lãng phí trong sản xuất liên quan đến thiết bị, các trụ cột trong TPM, còn tập trung trình bày về cách thức cơ bản triển khai áp dụng trong thực tế. Thông qua thực hành cơ bản TPM nhằm đạt kết quả ban đầu, tạo nền tảng tiếp tục vươn đến các mức độ cao hơn của TPM