Tìm kiếm theo từ khóa
Chuyên gia ĐGNB theo ISO 9001:2015

Chuyên gia ĐGNB theo ISO 9001:2015

-Biện pháp tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của doanh nghiệp.

-Chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai áp dụng và duy trì HTQLCL tại  các doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm trong quá trình đánh giá để tránh những sơ sót phổ biến.

-Cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ.

-Đủ điều kiện để có thể tham gia thực hiện đánh giá nội bộ.