Promotion for Trade and Investment
                                                                                                                              

- Support SMEs promoting trade and investment;
 
- Set up team, club to gather together members (business networking) aims to support the development of SMEs in accordance with law.

- Carry out international cooperation with organizations and individuals to support SMEs.

- Organize inbound and outbound delegations.

- Organize information propaganda, promotion, dissemination for SMEs to implementation and announcement their products that conform with standards, technical regulations.

________________________________________________________________________________________________________________
 
Trên cơ sở hoạt động Xúc tiên thương mại và đầu tư, SMEDEC 2 cùng với Báo Công thương, Trung tâm ITPC, Lotte Mart đồng sáng lập chương trình Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
 
            
       
                                                   
                                                                                                                                                      
 
Điều 1: Tên gọi.  
- Tên gọi tiếng Việt:
Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.
- Tên gọi tiếng Anh:
Vietnam – Korea Trade and Investment Connecting Program.
- Tên gọi tắt: VKCONNECT.
Điều 2: Mục tiêu:
Chương trình VKCONNECT là một hoạt động hợp tác công tư tự nguyện trong công tác hỗ trợ xúc tiến, truyền thông và nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm mục tiêu đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Projects
Create Your Success.