SMEDEC 2 chủ trì thực hiện Chương trình Năng suất quốc gia 2013 - 2014

SMEDEC 2 chủ trì thực hiện Chương trình Năng suất quốc gia 2013 - 2014

  Thực hiện theo Quyết định 712/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chương trình năng suất quốc gia, năm 2013 - 2014, Trung tâm SMEDEC 2 được giao chủ trì thực hiện tại phía Nam 05 nhiệm vụ:

Các nhiệm vụ đã được nghiệm thu hoàn tất:

 

1.  Nhiệm vụ 01.2/2013-DA2:  "Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng các tỉnh phía Nam" (tổ chức hội thảo giới thiệu kiến thức năng suất chất lượng; tọa đàm; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về năng suất và chất lượng, thông tin quảng bá trên báo, đài).

  

2.  Nhiệm vụ 02.2/2013-DA2:  "Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo các công cụ năng suất chất lượng Đánh giá hiệu quả công việc (Work sampling); Bố trí mặt bằng (Layout); Nghiên cứu thao tác và thời gian (Time study) và Năng suất xanh (GP - Green Productivity) "  - thực hiện xây dựng tài liệu đào tạo chuyên gia tư vấn các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tổ chức 02 khóa đào tạo cho 80 chuyên gia.

  

3.  Nhiệm vụ 03.3/2013-DA2:  "Xây dựng mô hình điểm về áp dụng Quản lý chi phí dòng nguyên liệu trong doanh nghiệp (MFCA) "  - thực hiện cho 15 doanh nghiệp điểm năm 2013 - 2014.

4.  Nhiệm vụ 03.8/2013-DA2:  "Nhân rộng mô hình điểm hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp miền Nam "  - thực hiện thành công cho 100 doanh nghiệp điểm tại các tỉnh phía Nam năm 2013 - 2014. 

    

5.  Nhiệm vụ 02.2/2014-DA2:  "Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo các nội dung Văn phòng Xanh, Bảy lãng phí, Bảy công cụ mới và Quản lý nội tại hiệu quả nâng cao (GHK)"  - thực hiện xây dựng tài liệu đào tạo chuyên gia tư vấn các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tổ chức 04 khóa đào tạo cho 160 chuyên gia khắp cả nước.

     

Đăng ký dịch vụ
Video clip