Nâng cao năng lực đổi mới thông qua chẩn đoán doanh nghiệp

Nâng cao năng lực đổi mới thông qua chẩn đoán doanh nghiệp

Dự án APEC “Nâng cao năng lực đổi mới thông qua chẩn đoán doanh nghiệp”

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Hàn Quốc về phương pháp giải quyết vấn đề, các kỹ thuật chẩn đoán trong doanh nghiệp; Nâng cao năng lực đổi mới thông qua việc chẩn đoán doanh nghiệp
 

Tư vấn cải tiến đổi mới cho 20 doanh nghiệp (Việt Nam và Hàn Quốc)

- Tư vấn cải tiến đổi mới cho 20 doanh nghiệp (Việt Nam và Hàn Quốc).
Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2014
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí.
Đơn vị hỗ trợ: Tổng cục Hỗ trợ Doanh nghiệp Hàn quốc (SBC); APEC - SME Innovation Center.

Đăng ký dịch vụ
Video clip