Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã

Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã

Dự án Chuỗi giá trị và thương hiệu:

- Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho các Hợp tác xã.
Thời gian thực hiện dự án: 2010 - 2011 
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: các hợp tác xã nông nghiệp

Đơn vị tổ chức thực hiện: Socencoop - SMEDEC 2
Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Quỹ Châu Á (TAF - The Asia Foundation).
 
 
Đăng ký dịch vụ
Video clip