Dự án triển khai ISO 9000 Trong Quản lý hành chính

Dự án triển khai ISO 9000 Trong Quản lý hành chính

Trung tâm SMEDEC 2 vinh dự là đơn vị được chỉ định tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các cơ quản lý Nhà nước cấp Bộ:
 -      Bộ Khoa học và Công nghệ
 -      Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự
 -      Bộ Y tế (tư vấn mở rộng)
 -      Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 -      Cục Sở hữu Trí tuệ
 -      Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia
 -      Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ
 -      Cục PT thị trường và doanh nghiệp KH&CN
 -      Cục Công tác Phía Nam – Bộ KH&CN
 Trung tâm SMEDEC 2 tổ chức đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho hơn 300 đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương (UBND tỉnh, thành phố, thị xã, quận huyện; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo,…; Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Chi cục Quản lý Thị trường…)
Đăng ký dịch vụ
Video clip