Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.

 

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.

Trích Biên bản thỏa thuận hợp tác tổ chức "Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc"

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
                                                                                                                        
 
Điều 1: Tên gọi.
 
- Tên gọi tiếng Việt:
Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc. 
- Tên gọi tiếng Anh:
Vietnam – Korea Trade and Investment Connecting Program.
- Tên gọi tắt: VKCONNECT.
 
Điều 2: Mục tiêu:

Chương trình VKCONNECT là một hoạt động hợp tác công tư tự nguyện trong công tác hỗ trợ xúc tiến, truyền thông và nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm mục tiêu đẩy mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động của Chương trình.

1. Chương trình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng, đồng thuận và bình đẳng trên cơ sở phát huy chức năng nhiệm vụ và quan hệ của từng đơn vị. 

2. Chương trình hướng đến tối đa hóa lợi ích cho các thành viên doanh nghiệp dựa trên chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sáng lập và đối tác triển khai; tăng cường xuất khẩu và thu hút đầu tư. 

3. Các cam kết hợp tác triển khai trong khuôn khổ Chương trình phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của từng thành viên, không trái quy định Nhà nước Việt Nam và theo cơ chế thị trường.

4. Các đề xuất, kế hoạch hoạt động của Chương trình được xây dựng dựa trên kế hoạch của các thành viên sáng lập và nhu cầu của các doanh nghiệp; đảm bảo đúng định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam và phù hợp hiệp ước Việt Nam và Hàn Quốc ký kết cũng như các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

 

CƠ CẤU BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Ban điều hành Chương trình VKCONNECT.

 Ban điều hành Chương trình VKCONNECT gồm có:

1. Trưởng Ban điều hành: Đại diện lãnh đạo Báo Công Thương thuộc Bộ Công thương.

2. Các Phó Trưởng Ban điều hành:

    - Đại diện lãnh đạo Trung tâm SMEDEC 2 – Kiêm Trưởng Ban thư ký;

    - Đại diện lãnh đạo Trung tâm ITPC;

    - Đại diện lãnh đạo LOTTE Mart Việt Nam.

Đăng ký dịch vụ
Video clip