Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn cải thiện kỹ thuật công nghệ tái chế.
Thời gian thực hiện: 10/2014
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế chất thải

 

- Đơn vị tổ chức: 

 

   
 

   

 

 

- Đơn vị tài trợ

 

 

 

Đăng ký dịch vụ
Video clip