Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Thời gian thực hiện: 10/2014
Địa điểm triển khai dự án: miền Nam
Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế chất thải

 

- Đơn vị tổ chức: 

 

   
 

   

 

 

- Đơn vị tài trợ

 

 

Đăng ký dịch vụ
Video clip